Chọn trang

 • Xử lý lỗi
 • Mẹo và Thủ thuật
 • Excel VBA và dự toán
 • Khối lượng
Xin lỗi, không có bài viết Tìm thấy
  Tải

  Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được?

  Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được? Câu hỏi: Công trình thủy điện của tôi có nhiều người tính khối lượng, có nhiều mẫu bảng, các kiểu trình bày khối lượng...

  Đọc thêm
  Tải
  Tải