Chọn trang

Lưu dữ liệu Thiết bị tại Bảng CP mua sắm thiết bị trên phần mềm Dự toán GXD

Khi bạn dùng sheet CP mua sam TB để tính chi phí mua sắm thiết bị. Lệnh lưu chi phí xuất hiện khi kích phải sẽlưu dữ liệu thiết bị vào CSDL. Mục tiêu là để lập dự toán công trình sau cần dùng loại thiết bị đó hoặc khi lập lại, chỉnh sửa thì tra dữ liệu thiết bị từ CSDL ra mà không mất công nhập lại nữa.

Cũng vẫn ứng dụng tư duy BIM: Hãy tạo cơ sở dữ liệu thiết bị mà công ty bạn thường sử dụng để tiện tra cứu trong phần mềm.

Thông tin về các Tác giả