Chọn trang

Menu chuột phải và các tính năng của phần mềm Dự toán GXD

Menu chuột phải và các tính năng của phần mềm Dự toán GXD

Trong Dự toán GXD, lệnh trên menu chuột phải được lập trình thông minh theo ngữ cảnh. Ở sheet nào, cần lệnh gì thì kích phải mới hiện ra.

1.  Bảng Dự toán chi phí xây dựng (Sheet Du toan XD)

1.1. Tạo hạng mục, tra cứu, gọi công tác tổng hợp

Phần mềm cho phép bạn tùy biến tạo và chỉnh sửa tên hạng mục rất đơn giản. Tại cột mã hiệu đơn giá, gõ HM để tạo hạng mục.

Tạo hạng mục công trình

Để tra cứu nhanh các công tác tạm tính, tại cột Mã hiệu đơn giá gõ tt hoặc TT. Hộp thoại tra cứu sẽ chỉ hiển thị các công tác tạm tính có trong dữ liệu.

Hộp thoại tra cứu các công tác tạm tính

Sau khi tạo các công tác tổng hợp, bạn cần gọi sang bảng Dự toán để sử dụng. Phần mềm Dự toán GXD cung cấp các phương pháp đưa công tác tổng hợp sang sheet Du toan XD như sau:

  • Tại cột mã hiệu đơn giá, gõ TH để hiện thị hộp thoại các công tác tổng hợp. Lựa chọn công tác rồi bấm Đồng ý để sử dụng.
Hộp thoại tra cứu các công tác tổng hợp
  • Ngoài ra, bạn có thể gọi trực tiếp công tác tổng hợp bằng cách gõ đúng chính xác Mã hiệu đơn giá công tác tổng hợp cần sử dụng.
  • Trong trường hợp MH đơn giá tổng hợp được chỉnh sửa trùng với MH đơn giá của các công tác trong dữ liệu định mức (trường hợp hiếm gặp). Để gọi trực tiếp công tác tổng hợp sang bạn gõ “TH:” trước mã hiệu đơn giá tổng hợp (VD: TH:TONGHOP1). Phần mềm sẽ ưu tiên gọi công tác tổng hợp trước các công tác trong dữ liệu định mức.
  • Sau khi gọi công tác tổng hợp sang bảng Dự toán, phần mềm sẽ tự động chiết tính công tác tổng hợp bên sheet Don gia XD.
Phân tích đơn giá chi tiết công tác tổng hợp

1.2. Copy/ Paste dữ liệu, Lệnh chèn dòng

Để nâng cao tính hiệu quả của việc lấy dữ liệu từ các file dự toán khác. Phần mềm Dự toán GXD đã phát triển thêm tính năng Paste dữ liệu.

Lệnh Paste công tác

Khi sử dụng lệnh Paste dữ liệu, dữ liệu được đưa sang sẽ về đúng định dạng của phần mềm Dự toán GXD, đồng thời sẽ tự động chèn dòng trong trường hợp dữ liệu copy sang quá nhiều dòng.

Trong nhiều trường hợp cần chèn thêm dòng để sử dụng. Bạn có thể dùng lệnh Insert của Excel. Nếu muốn chèn nhanh nhiều dòng vào bảng thì ta dùng lệnh Chèn dòng.

Lệnh chèn dòng

1.3. Lệnh không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm

Chạy lệnh: Kích chuột phải vào mã hiệu công tác/ Không phân tích vữa (Sử dụng bê tông thương phẩm)

Lệnh Không phân tích vữa – Sử dụng bê tông thương phẩm

Sử dụng lệnh khi không phân tích cấp phối vữa hoặc muốn sử dụng bê tông thương phẩm thay cho bê tông sản xuất qua trạm trộn trong bảng Đơn giá chi tiết (sheet Don gia XD) của riêng công tác được chọn. Giữ Ctrl để chọn nhiều công tác thực hiện 1 lần.

(Tính năng chuột phải này có thể sử dụng tại sheet Du toan XD, Don gia XD, Don gia tong hop)

1.4. Lệnh xóa công tác, Kết nối đơn giá với dự toán

Muốn xóa một công tác thì trong sheet Dự toán XD bạn chọn công tác đó, kích phải và chọn Xóa công tác. Công tác đó sẽ bị xóa khỏi bảng Dự toán và đồng thời đơn giá cũng bị xóa khỏi bảng Đơn giá chi tiết.

Lệnh xóa công tác được chọn

Trong một số trường hợp sử dụng công tác tạm tính. Sau khi nhập giá bên sheet Don gia XD, sử dụng lệnh này để nối đơn giá trong sheet Don Gia XD sang công việc tương ứng tại bảng Dự toán.

Trong sheet Dự toán XD có thể giữ Ctrl để chọn kết nối một lúc nhiều công tác.

Lệnh kết nối đơn giá với dự toán

1.5. Lệnh kiểm tra chi tiết công tác gốc trong dữ liệu

Trong trường hợp công tác bạn gọi ra đã được chỉnh sửa và muốn xem lại công tác gốc trong dữ liệu định mức. Tại ô MH đơn giá công tác muốn kiểm tra, dùng tổ hợp phím: Ctrl + Q.  Hộp thoại thông tin công tác sẽ hiện ra.

Hộp thoại thông tin đơn giá gốc trong dữ liệu

Với các thông tin không trùng khớp với dữ liệu gốc do đã bị thay đổi, phần mềm sẽ tự động báo đỏ đồng thời vẫn hiển thị thông tin dữ liệu nguồn để so sánh.

2.  Bảng Phân tích đơn giá chi tiết/ Phân tích vật tư (Sheet Don gia XD)

  • Chỉnh sửa trực tiếp hao phí định mức, giá vật tư:

Tính năng nay cho phép bạn chỉnh sửa vật tư, hao phí vật tư và giá vật tư của từng công tác một cách dễ dàng.

Bấm chuột phải vào mã hiệu đơn giá, hộp thoại dữ liệu của công tác lựa chọn sẽ hiện ra. Tại đây các bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa theo ý muốn.

Hộp thoại chỉnh sửa công tác

Sau khi hoàn tất lựa chọn Cập nhật để sử dụng thay thế công tác cũ ngay lập tức. Chọn Lưu định mức để lưu công tác vừa chỉnh sửa vào dữ liệu, bạn có thể gọi ra và sử dụng công tác này khi cần thiết.

3.  Bảng tính giá VL đến hiện trường (Sheet Gia vat lieu HTXD)

3.1 Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển

Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển ở menu chuột phải được thực hiện tại sheet Giá vật liệu HTXD. Vật liệu mua tại nguồn đưa tới hiện trường xây dựng phải qua nhiều loại đường vận chuyển.

Chèn thêm cự ly vận chuyển

3.2. Lệnh tra cứu giá vật tư tại thông báo giá

Lệnh tra cứu giá vật tư tại thông báo giá ở menu chuột phải có thể thực hiện tại sheet Giá vật liệu HTXD, sheet TH vật tư XD và sheet Giá vữa XD.

Để thực hiện lệnh, kích chuột phải vào mã hiệu vật tư muốn tra giá. Hộp thoại tra cứu giá vật tư sẽ hiện ra. Bạn lựa chọn file giá thông báo và giá vật tư thích hợp rồi bấm Áp dụng.

Hộp thoại tra cứu giá vật tư theo thông báo giá địa phương

Giá vật tư được lựa chọn sẽ hiển thị tại cột Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán cùng vời nguồn giá tại cột Nguồn.

4.  Bảng phân tích đơn giá tổng hợp (Sheet Don gia tong hop)

a. Tra cứu – chỉnh sửa đơn giá, thêm hệ số, đổi đơn vị cho công việc

Tại bảng Đơn giá tổng hợp, bạn có thể tra cứu cũng như chỉnh sửa đơn giá như trong bảng Dự toán.

Hộp thoại tra cứu giá đơn giá trong sheet Don gia tong hop

Các tiện ích thêm hệ số, đổi đơn vị cho công việc cũng được sử dụng trong sheet Don gia tong hop, giúp người dùng có thể tùy biến như trong sheet Du toanXD.

Thêm hệ số, đổi đơn vị cho công tác

b. Lệnh không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm

Một số tính năng và tiện ích tại bảng đơn giá tổng hợp được kế thừa từ bảng dự toán. Bạn có thể sử dụng tính năng chuột phải không phân tích vữa hoặc sử dụng bê tông thương phẩm trong đơn giá tổng hợp.

Không phân tích vữa, sử dụng bê tông thương phẩm trong ĐGTH

c. Tra cứu ĐGTH đã lưu, Hiện/ẩn chi tiết ĐGTH

Sau khi dùng tiện ích lưu công tác tổng hợp như đã hướng dẫn ở phần trên, bạn có thể tra cứu để gọi ra tại ô MH đơn giá tổng hợp.

Gõ đầy đủ MH đơn giá để gọi ra hoặc sử dụng từ khóa TH để hiển thị hộp thoại tra cứu công tác tổng hợp.

Tra cứu công tác tổng hợp đã lưu

Để ẩn chi tiết của công tác tổng hợp, sử dụng Button Hiện/ Ẩn chi tiết trong bảng Đơn giá tổng hợp.

Hiện/ Ẩn chi tiết công tác tổng hợp

d. Xóa công tác tổng hợp, xóa đơn giá trong công tác tổng hợp

Để thuận tiện trong việc chỉnh sửa Bảng phân tích đơn giá tổng hợp, phần mềm đưa thêm tính năng chuột phải Xóa công tác trong ĐGTH.

Lệnh Xóa công tác trong DGTH

Phần mềm sẽ tự động xóa hoàn toàn đơn giá con hoặc cả công tác tổng hợp tùy ý người dùng.

Thông tin về các Tác giả