Chọn trang

Menu Dữ liệu của phần mềm Dự toán GXD

Menu Dữ liệu

Menu này gồm các lệnh Dữ liệu Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca máy, Định mức, Cấp phối vữa. Khi bấm vào một trong các mục này sẽ hiện ra một hộp thoại. Ví dụ khi chiết tính công tác nào trong Đơn giá chi tiết nghi ngờ sai đơn giá hoặc định mức, hoặc giá vật tư… có thể vào các mục này để kiểm tra so sánh với CSDL.

Hộp thoại chọn mã hiệu

Các dữ liệu thể hiện trên hộp thoại này có thể sửa ngay trên hộp thoại này bằng cách Thêm, Sửa.

Thông tin về các Tác giả