Biểu tượng lệnh tắt trên Menu

Ý nghĩa của từng biểu tượng:

Tiện ích In hồ sơ trên phần mềm Dự toán GXD
Lệnh Lưu vữa trên menu chuột phải của phần mềm Dự toán GXD