Chọn trang

Lệnh Lưu vữa trên menu chuột phải của phần mềm Dự toán GXD

Phòng dữ liệu GXD đã chủ động bổ sung các mã vữa riêng có do GXD sưu tầm vào hệ CSDL. Nhưng bạnvẫn có các cấp phối bê tông thiết kế khác với cấp phối trong định mức do Bộ Xây dựng công bố, có trong phần mềm. Lệnh này cho phép bạn lưu cấp phối vữa vào để sử dụng lại cho lần sau. Tương tự chức năng lưu giá vật tư và lưu đơn giá.

Bạn cứ lập dự toán bình thường, khi có cấp phối vữa nào thì chiết tính tại sheet Gia vua XD. Làm bằng cách tra 1 mã vữa bất kỳ, sửa số liệu theo cấp phối vữa riêng, rồi lưu vào cơ sở dữ liệu, khi cầntra ra dùng.

Bạn có thể mở riêng 1 file dự toán, tạo ra bộ sưu tập các cấp phối vữa thường dùng vào sheet Gia vua XD. Lưu cấp vào CSDL để tiện tra ra sử dụng vàlưu file dự toán đó lại. Khi có các cấp phối mới lại mở file dự toán đó ra, thêm dữ liệu vào và lại lưu vào CSDL.

Thông tin về các Tác giả