Chọn trang

Menu Chi phí xây dựng của phần mềm Dự toán GXD

Menu Chi phí xây dựng

1.  Tổng hợp vật tư

Lệnh này sẽ tổng hợp danh mục và khối lượng hao phí của các vật tư để xây dựng công trình tương ứng với các công việc trong sheet dự toán.

2.  Tính giá vật liệu

Lệnh tính giá vật liệu

Bạn chạy lệnh 1. Bảng giá vật liệu hiện trường sẽ có bảng để tính giá vật liệu tới hiện trường xây dựng.

Khi chiết tính đơn giá công việc sử dụng vật liệu vữa (không phân tích chi tiết X:C:Đ:N), để có giá vữa bạn dùng lệnh 2. Bảng giá vữa. Sử dụng cách này sẽ giúp bảng tính đơn giá chi tiết ngắn hơn, đặc biệt là với những dự toán có nhiều công tác sử dụng vữa như: Xây, trát, ốp, lát, bê tông…

3.  Tính giá nhân công

Lệnh tính giá vật liệu

Chạy lệnh 4. Tính giá nhân công/ 1 Bảng giá nhân công để tính ra bảng lương nhân công xây dựng dựa trên thông số tiền lương ở sheet Ts và hệ số lương theo của Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

4.  Tính giá ca máy

Chạy lệnh tính giá ca máy bảng tính sẽ theo lựa chọn trong Tùy chọn/Tab Vật tư. Như vậy cần chọn cách tính giá ca máy trước khi chạy lệnh.

Tùy chọn cách tính tính giá ca máy

4.1.  Bảng giá ca máy mới

Bảng giá ca máy mới

Giá ca máy mới được tính theo công thức số (1) trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4.2.  Điều chỉnh giá ca máy đơn giản

Bảng tính bù giá ca máy đơn giản

Phương pháp bù giá ca máy đơn giản xem nguyên giá máy không thay đổi quay các năm, tức là các chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác sẽ không đổi. Chỉ tính bù giá cho chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí tiền lương thợ điều khiển máy.

4.3.  Bù trừ chi phí nhiên liệu, năng lượng

Sử dụng phương pháp này khi lập dự toán có dùng hệ số điều chỉnh máy thi công để tính chi phí chi phí máy thi công thời điểm hiện tại nếu hệ số điều chỉnh chi phí giá ca máy chưa tính đến chênh lệch về giá nhiên liệu, năng lượng.

Bảng tính bù nhiên liệu

5.  Kết nối các bảng tính

Chạy lệnh này sẽ hiện ra hộp thoại, chọn các bảng cần nối rồi bấm Chấp thuận.

Các lựa chọn kết nối

6.  Tính dự toán dự thầu

Sau khi lập xong dự toán và có được Tổng hợp chi phí xây dựng. Bạn chạy lệnh Tính dự toán dự thầu nếu cần xuất ra bảng dự toán gói thầu và bảng giá dự thầu để tham gia trong công tác đấu thầu.

Bảng Dự toán dự thầu

7.  Cập nhật đơn giá, vật tư

Khi bạn tra thêm các công việc vào bảng dự toán thì sẽ xuất hiện các vật tư mới bên bảng Đơn giá chi tiết hay khi sửa/ thêm/ bớt vật tư trong công tác vận dụng hoặc tạm tính thì các vật tư mới chưa được đưa sang bảng tổng hợp vật tư. Để đưa sang mà không làm thay đổi các giá trị cũ đã có thì bạn chạy lệnh này.

Lệnh cập nhật đơn giá, vật tư

Phần mềm sẽ cập nhật chính xác lại các công thức tính trong bảng đơn giá chi tiết và đưa những vật tư mới sang bảng tổng hợp vật tư, bảng vật liệu hiện trường (nếu tính), bảng giá nhân công, giá ca máy đúng như trình tự bấm các lệnh trước khi cập nhật.

Thông tin về các Tác giả