Chọn trang

Nhập số liệu khối lượng công việc vào phần mềm dự toán vì sao không nhảy?

Nhập số liệu khối lượng công việc vào phần mềm dự toán vì sao không nhảy?

Một số lý do có thể khiến cho bạn nhập số liệu khối lượng mà phần mềm không nhảy số:

  • Bạn chọn làm tròn 4 số sau dấu phẩy thì kết quả tính ra bé quá nó = 0, phần mềm thiết lập ẩn các ô có giá trị bằng 0, vậy là phần mềm không hiện giá trị ô đó. Nếu bạn chọn làm tròn 3 số hoặc 2 số thì sẽ có giá trị.
  • Không nhảy là có thể do ở cuối phép tính nhiều bạn cứ quen tay gõ thừa dấu cách, hoặc giữa các con số, phép tính nhập bị thừa dấu cách, hoặc thừa dấu ngoặc… Hãy kiểm tra, chỉnh lại là xong.
  • Bạn lưu ý với các số liệu thuyết minh nhập chung vào với dòng khối lượng tốt nhất là nên tách ra 2 dòng, con số sau ghi chú hoặc mô tả nên có dấu cách hoặc dấu hai chấm (:) để không tham gia vào phép tính. Ví dụ: Móng M1 , Tầng 1 , Trụ 1: hoặc Mố 1: …

Thông tin về các Tác giả