Chọn trang

Cập nhật hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu mới

Cập nhật hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu mới

Phần mềm Dự toán GXD vừa cập nhật hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu mới. Nếu phần mềm dự toán của bạn chưa thấy như trong hình, thì bạn nên sao lưu lại dữ liệu, rồi chạy lệnh cập nhật hoặc là cài lại phần mềm bản mới nhất.

Các chức năng mới:

  1. Học tập từ Revit thêm bớt file cơ sở dữ liệu nằm ở các thư mục khác nhau
  2. Xòe nội dung thông tin của file cơ sở dữ liệu
  3. Tải thêm cơ sở dữ liệu các địa phương hoặc dữ liệu chuyên ngành (điện, dịch vụ công ích, bưu chính viễn thông)

Thông tin về các Tác giả