Học lập dự toán, lập giá thầu, bóc khối lượng, phần mềm Dự toán GXD

Video: Lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, tra định mức, đơn giá không cần quyển định mức nữa Video hướng dẫn
Khóa học Microsoft Project (miễn phí cho các học viên và khách hàng mua phần mềm GXD)
Văn bản, cơ sở pháp lý
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Định mức, đơn giá
Đơn giá xây dựng công trình số 462 của thành phố Hà Nội công bố năm 2014
Lập và quản lý chi phí