Học lập dự toán, lập giá thầu, bóc khối lượng, phần mềm Dự toán GXD

Video: Lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, tra định mức, đơn giá không cần quyển định mức nữa Video hướng dẫn
Sinh viên sắp ra trường ngành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện em nên học các khóa nào?
Văn bản, cơ sở pháp lý
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Định mức, đơn giá
Đơn giá xây dựng công trình số 462 của thành phố Hà Nội công bố năm 2014
Lập và quản lý chi phí