Chọn trang

Phần mềm Dự toán GXD Tự động nội suy chi phí chung

Theo Thông tư số 06/2016/ TT-BXD, khi xác định chi phí xây dựng phải nội suy định mức tỷ lệ tính chi phí chung (C) theo giá trị xây dựng trước thuế được duyệt. Tại sheet Ts, mục Các chi phí, bạn nhập Gxd vào cột  Tổng mức đầu tư, bạn đưa giá trị vào đó chi phí chung tự động nội suy.

Ví dụ: Hình dưới bạn nhập vào 1000 tỷ, với công trình công nghiệp Định mức C sẽ là 4,4%. Bạn ttiếp tục chạy dự toán, số 4,4% sẽ tự động kết nối chính xác vào những chỗ nó cần phải tính theo quy định.

Mẹo 1: Bạn nhập giá trị của các cột trong bảng 3.7 và các loại công trình để kiểm tra độ tin cậy.

Mẹo 2: Bạn nhập 1000e9 sẽ ra 1000 tỷ mà không cần phải gõ tới 12 số 0.

Lợi ích thêm: Con số Gxd=1000 tỷ này (Gxd trước thuế trong TMĐT) sau cũng giúp bạn nội ngoại suy cả chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn có liên quan nữa.

Thông tin về các Tác giả