Chọn trang

Quy trình đo bóc khối lượng sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án, thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuân xây dựng Việt Nam.

Hiện tại việc xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí xây dựng thực hiện theo các quy định trong hợp đồng và nguyên tắc đo bóc trong Thông tư số 17. (Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình).

Mời bạn tham khảo video bài giảng rất hay của thầy Nguyễn Thế Anh về: Quy trình đo bóc khối lượng sử dụng phần mềm Dự toán GXD.

Thông tin về các Tác giả