Chọn trang

Lỗi be saved in macro-free khi lưu file Dự toán GXD

Khi bạn lưu file Dự toán GXD ở dạng xlsx, Excel sẽ hiện thông báo như sau:

Đa số các chú kỹ sư xây dựng nhà ta kém tiếng Anh nên ngại đọc hoặc đọc không hiểu gì. Cứ vậy chọn Yes. Thế là sau 1 ngày làm việc cật lực, đóng máy tính lại, hôm sau mở ra, mở file lên thì bị lỗi hết.

Báo lỗi trên có nghĩa là: các hàm VBA, Macro viết thêm của chương trình dự toán không được lưu ở dạng file xlsx (sẽ giải phóng các macro khỏi file -> macro-free workbooks).

To save a file with these features, click No, and then choose a macro-enabled file type in the File Type list.” Câu này có nghĩa là: Để lưu file vẫn chứa các hàm đó, hãy kích No, sau đó chọn lưu ở dạng file hỗ trợ macro ở mục File type trong danh dách Loại File. Các chú kỹ sư học luôn câu tiếng Anh đi nhé.

Còn câu “To continue saving as a macro-free workbook, click Yes.” có nghĩa là nếu cứ tiếp tục lưu thì sẽ xóa hết các macro đi.

Thông tin về các Tác giả