Chọn trang

Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào?

Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào?

Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào? Các định mức trước đã có công bố hoặc ban hành giờ Thông tư số 10/2019/TT-BXD bỏ không ban hành, trong khi công trình vẫn có công tác đó thì áp mã thế nào?

Có nhiều bạn lập dự toán, thẩm định dự toán thắc mắc:

– Thông tư số 10/2019/TT-BXD bỏ nhiều mã định mức trước Bộ Xây dựng đã công bố trong các tập định mức 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP… . Do trước đó định mức chỉ là công bố tham khảo, bây giờ Thông tư ban hành là bắt buộc áp dụng. Vậy các công trình vẫn cần các mã định mức đó thì áp dụng thế nào?

– Hoặc các định mức đã ban hành theo các Quyết định của Bộ Ngành, UBND các tỉnh/thành thì bây giờ áp dụng như thế nào?

  • Ví dụ 1: Trong Định mức số 1776/BXD-VP mã hiệu AD.241 áp cho hạng mục làm mặt đường láng nhựa 1+2+3 lớp. Theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD không ban hành các định mức trên nữa mà thay mã hiệu AD.241 thi công mặt đường nhũ tương 1, 2, 3 lớp, quy cách định mức cũng khác, giá trị định mức cũng khác. Vậy theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD thì áp định mức như nào thì phù hợp?
  • Ví dụ 2: Có bạn hỏi là định mức ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD từ mã AI3xxx rồi đến luôn AI.5xxx mà không có AI.4xxx (ngoài gia công van phẳng,còn gia công rất nhiều chi tiết khác nữa). Trong khi công trình của em vẫn cần định mức về gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công (công trình thủy điện).Trước đây theo bộ định mức 2519/QĐ-BCN ngày 24/07/2007 ban hành đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công. Vậy theo định mức mới thì vận dụng theo cái nào?

GXD xin tư vấn cho các bạn lập dự toán, các bạn thẩm định / thẩm tra dự toán, các kỹ sư QS như sau:

Ngày 17/03/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1158/BXD-KTXD trả lời văn bản số 1344/BGTVT-CQLXD ngày 19/02/2020 của Bộ GIao thông vận tải. Văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn như sau:

1. Về áp dụng định mức theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn như sau:

  • Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành (theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì mới ban hành) hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì việc xác định chi phí đầu tư xây dựng bằng phương pháp giá thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thực hiện theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD.
  • Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 (thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo hệ quản lý đầu tư xây dựng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP mà anh/em xây dựng, quản lý dự án xây dựng đã biết.

2. Về việc cập định mức và giá gói thầu đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai lựa chọn nhà thầu thì:

  • Trường hợp chưa đóng thầu, chưa lựa chọn được nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng thì việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
  • Trường hợp đã đóng thầu, đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

3. Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì việc áp dụng định mức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cụ thể:

  • Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
  • Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu (chưa đóng thầu) trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

Các bạn tải file Văn bản số 1158/BXD-KTXD đính kèm bài viết hoặc tải bằng link: https://bom.to/van-ban-so-1158-BXD-KTXD-ngay-17-03-2020-chuyen-tiep-ND68-2019

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng – Trang 1

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng – Trang 2

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 của Bộ Xây dựng – Trang 3

 

Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình được thực hiện như sau:
a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án hoặc gói thầu có trách nhiệm xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh theo thiết kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng;
b) Đối với các định mức dự toán xây dựng mới hoặc định mức dự toán xây dựng điều chỉnh, khi áp dụng tính toán xác định đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành thì người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình để xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt;
c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn. Kết quả xây dựng định mức được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý. Chi phí cho việc tổ chức xây dựng định mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

Việc Quản lý hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và quy định cụ thể như sau:
1. Định mức xây dựng mới là các định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành hoặc các định mức xây dựng đã có tên công tác trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành nhưng sử dụng công nghệ thi công khác.
2. Định mức xây dựng điều chỉnh là định mức được điều chỉnh thành phần hao phí, trị sổ định mức của định mức xây dựng đã được ban hành cho phù hợp với điều kiện thi công hoặc biện pháp thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình cụ thể hoặc cả ba yếu tố này.
3. Khi sử dụng các định mức xây dựng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để xác định đơn giá xây dựng nhưng cao hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành, thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi áp dụng.

Chúc bạn công việc hanh thông. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho các phần mềm GXD để chúng tôi có thể duy trì diễn đàn chia sẻ với bạn thông tin hữu ích cập nhật nhanh chóng.

Thông tin về các Tác giả