Chọn trang

Danh mục phím tắt khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD

  • F4: lặp lại thao tác gần nhất
  • Ctrl + 1: Mở hộp thoại định dạng
  • Ctrl + [, F5+Enter: Lần ngược tới lui link công thức
  • Ctrl + Shift + G: Tìm tới đơn giá
  • Ctrl + “: Sao chép dữ liệu ô liền ngay trên
  • Ctrl+Alt+X: xóa công việc: công việc nào đang chọn thì xóa (giống Kích phải chọn xóa công tác)
  • Ctrl+Shift+H: xóa hạng mục (xóa hạng mục nào đang chọn)
  • Ctrl+Shift+R: tra lại đơn giá 1 công tác đang được chọn (Ctrl+Shift+T là lên hộp thoại và tra n công tác)
  • Cltr+E: Tính lại diễn giải. Chọn vùng để tính diễn giải rồi bấm bấm Ctrl + E sẽ tính lại diễn giải của vùng đó.

Thông tin về các Tác giả