Chọn trang

Lập dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong phần mềm Dự toán GXD

Ngoài việc nội suy định mức tỷ lệ và tính chi phí tư vấn tương tự chi phí quản lý dự án (xem mục xác định chi phí quản lý dự án). Dự toán GXD hỗ trợ bạn lập dự toán chi phí tư vấn (man-month, tháng người). Tính năng này cũng có thể ứng dụng để lập dự toán chi phí Quản lý dự án (khi không dùng định mức tỷ lệ % theo công bố của Bộ Xây dựng).

1.  Lập dự toán man-month

Với chi phí tư vấn nào bạn muốn lập dự toán chi tiết (gọi là dự toán man-month hay dự toán tháng người – bởi tư vấn thì chủ yếu là kỹ sư – chất xám – hợp đồng theo thời gian). Bạn nhập tên tư vấn vào vị trí, rồi kích phải vào một ô trên dòng đó chọn lệnh Lập dự toán man-month, phần mềm sẽ tự động chạy Lập dự toán riêng.

Cụ thể quy trình như sau:

Bước 1. Tra hoặc nhập tên chi phí tư vấn vào mục 4 sheet Tổng hợp chi phí

  • Khi bạn nhập đầy đủ tên chi phí tư vấn, ấn Enter, hiện ra hộp thoại tra chi phí Tư vấn mà không muốn tra chỉ việc ấn Esc để thoát.
  • Bạn có thể làm ở sheet Tổng hợp chi phí tư vấn (THCP tu van) mà không nhất thiết phải bắt đầu từ sheet Tổng hợp chi phí (Tong hop chi phi)

Bước 2. Kích phải ô bất kỳ trên dòng chi phí tư vấn đó chạy lệnh Lập dự toán man-month

Lệnh này cũng có thể chạy ở sheet Tổng hợp chi phí tư vấn (THCP tu van).

2.  Chèn thêm chi phí tư vấn

Bạn chèn thêm 1 dòng, sau đó tra chi phí tư vấn thì: số thứ tự của các khoản mục chi phí tư vấn sẽ tự động đánh lại (ở tất cả các bảng). Ví dụ như hình dưới đây, các mục 4.3, 4.4 sau khi chèn thêm Chi phí thiết kế kỹ thuật sẽ đánh lại thành 4.4, 4.5, bên sheet THCP tu van cũng đổi lại tự động.

3.  Xóa nội dung chi phí tư vấn

Chạy lệnh tính chi phí tư vấn Man-month tạo ra các bảng tự động. Khi bạn đổi ý muốn xóa đi, thì đừng xóa dòng kiểu Excel, sẽ để lại rác là dữ liệu liên quan ở các sheet khác. Mà thực hiện: tại sheet Tổng hợp kinh phí (tong hop kinh phi), kích phải vào chi phí tư vấn và chọn lệnh Xóa nội dung chi phí tư vấn. Phần mềm sẽ tự động xóa các dữ liệu liên quan, đánh lại số thứ tự của các nội dung còn lại.

Lệnh này ngoài thao tác nhàn hơn thì giúp bạn tránh lỗi do xóa chưa đúng cách.

Lưu ý: Kích phải vào bất kì ô nào trên dòng chi phí tư vấn muốn xóa, chỉ tránh ô trên cột tên chi phí tư vấn ra, bởi kích phải vào đó thì đã chuyển sang ưu tiên quyền hiện hộp thoại tra cứu tư vấn rồi.

4.  Phân loại chi phí tư vấn

Các chi phí tư vấn và chi phí khác được quy hoạch, sắp xếp chuyên nghiệp và thể hiện sức mạnh của chất xám + tư duy logic.

  • Trong cơ sở dữ liệu CPTV.csv có cột Loại, trong đó chứa thông phân loại các chi phí tư vấn giúp Phần chi phí tư vấn bổ sung thêm hỗ trợ lọc các loại tư vấn tương tự nhau như:
  • Thiết kế
  • Giám sát
  • Quản lý dự án
  • Thẩm định
  • Thẩm tra
  • Liên quan đến đấu thầu
  • Liên quan đến thanh quyết toán

Khi tra tên chi phí tư vấn trong phần mềm. Trong hộp thoại tra chi phí Tư vấn sẽ có cột Loại, kích vào tiêu đề cột sẽ sắp xếp A-Z, Z-A để bạn dễ tìm.

Thông tin về các Tác giả