Chọn trang

Lệnh Các tùy chọn / Thẻ tùy chọn Vật tư trong phần mềm Dự toán GXD

Các quy trình tính toán lặp đi lặp lại được lập trình thành các tùy chọn theo điều kiện Nếu – Thì. Nếu chọn thì phần mềm xử lý thế này, không chọn thì phần mềm xử lý thế kia.

3.  Thẻ tùy chọn Vật tư

Thẻ tùy chọn Vật tư

3.1.  Kết nối giá vật tư

Tích vào các ô tùy chọn để mặc định kết nối giữa các bảng tính.

3.2.  Tính giá ca máy

Bạn chọn phương pháp tính giá ca máy cho phù hợp để lập dự toán.

Bảng giá ca máy mới
Bảng tính bù giá ca máy đơn giản
Bảng tính chênh lệch nhiên liệu, năng lượng

3.3.  Thay đổi giá vật tư – Đồng bộ khi nhập giá vật tư

Khi lập dự toán nhiều hạng mục, nếu giá các vật tư tại các hạng mục là khác nhau thì bạn bỏ tích ở đây. Mặc định đang tích thì khi nhập giá cho “cát vàng đổ bê tông” ở hạng mục 1 là 200.000 đ/m3 thì tự động hạng mục khác nếu có cát vàng đổ bê tông cũng đổi thành 200.000 đ/m3 và ngược lại.

Tính năng Đồng bộ khi nhập giá vật tư có thể sử dụng tại Bảng TH vật tư XD, Bảng Giá vật liệu HTXDBảng Giá vữa.

Tùy chọn Đồng bộ khi nhập giá vật tư

Thông tin về các Tác giả