Chọn trang

Một số chú ý khi Tra mã công việc trong phần mềm Dự toán GXD

+ Sử dụng từ khóa tìm kiếm trong Tên công việc. Dùng các từ khóa càng độc, càng ngắn, riêng có… thì càng tốt. Ví dụ: để tra tìm mã cho công tác Bê tông lót thì chỉ cần gõ mỗi từ “lót”; tra mã cho công tác vận chuyển đất đá thì gõ “AB.4”.

+ Nhưng có thể sử dụng từ khóa chứa ký tự trong mã hiệu, chứa con số đơn giá (tra theo đơn giá), từ khóa do người dùng thêm vào ở cột Từ khóa.

+ Có thể Tra cứu mã đơn giá, mã vật tư, mã máy: Ở những chỗ nào có cột Mã (ví dụ: sheet Du toan XD, sheet Don gia XD, sheet TH&CL vật tư…)

Thông tin về các Tác giả