+ Sử dụng từ khóa tìm kiếm trong Tên công việc. Dùng các từ khóa càng độc, càng ngắn, riêng có… thì càng tốt. Ví dụ: để tra tìm mã cho công tác Bê tông lót thì chỉ cần gõ mỗi từ “lót”; tra mã cho công tác vận chuyển đất đá thì gõ “AB.4”.

+ Nhưng có thể sử dụng từ khóa chứa ký tự trong mã hiệu, chứa con số đơn giá (tra theo đơn giá), từ khóa do người dùng thêm vào ở cột Từ khóa.

+ Có thể Tra cứu mã đơn giá, mã vật tư, mã máy: Ở những chỗ nào có cột Mã (ví dụ: sheet Du toan XD, sheet Don gia XD, sheet TH&CL vật tư…)

Ẩn hiện tất cả các số 0 trong bảng dự toán chỉ với thao tác đơn giản
Các kiểu Sao chép thú vị trong Excel bạn cần biết khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD