Chọn trang

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc

Xin chia sẻ các mẫu nhật ký và mẫu báo cáo với bạn. Quá trình nghiên cứu phần mềm QLCL GXD, tôi đã sưu tầm từ các đồng nghiệp xây dựng. Trình bày lại mẫu nhật ký đóng ép cọc và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc. Trên file Word, sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode để anh/em tiện sử dụng, trao đổi.

Gồm:

  • Mẫu nhật ký đóng cọc
  • Báo cáo tổng hợp đóng cọc
  • Mẫu nhật ký ép cọc
  • Báo cáo tổng hợp ép cọc

https://www.mediafire.com/file/1gxce3s4ogjd35q/gxd.edu.vn-mau-nhat-ky-dong-coc-ep-coc.doc

Mẫu nhật ký và mẫu báo cáo tổng hợp đóng ép cọc

Chúc các bạn đồng nghiệp làm tốt hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ đóng ép cọc… thật là đẹp.

Thông tin về các Tác giả