Chọn trang

Học dự toán cần biết và sử dụng thành thạo các tập định mức dự toán

Học dự toán cần biết và sử dụng thành thạo các tập định mức dự toán

Các tập định mức dự toán xây dựng công trình không thể thiếu với dự toán viên

Bài viết này trình bày và cập nhật các tập định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành. Các bạn theo học lớp đo bóc khối lượng lập dự toán  hay chuẩn bị trước khi đến lớp, đến buổi giảng về định mức dự toán khỏi bỡ ngỡ nhé. Các bạn học viên lớp dự toán đã tốt nghiệp thì xem lại và liên tục cập nhật phục vụ công việc nhé.

Dự toán GXD và các phần mềm GXD luôn cập nhật tất cả các định mức mới nhất. Nhiều bạn sử dụng nhiều phần mềm dự toán khác không cập nhật nên số sai khác lại cứ tưởng GXD bị sai, các bạn lưu ý nhé ! Không để ý cứ làm đến lúc kiểm toán, thanh tra mới mệt.
GXD hệ thống lại một số định mức kinh tế kỹ thuật để tiện các bạn chưa biết nắm bắt, tham khảo áp dụng trong lập dự toán xây dựng công trình.
Năm 2007, Bộ Xây dựng công bố nhiều tập định mức quan trọng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Từ đó đến nay, Bộ Xây dựng đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật.
Các định mức sẽ được liên tục sửa đổi, bổ sung khi có xuất hiện các công tác mới, biện pháp thi công mới, vật liệu mới, ứng dụng khoa học công nghệ mới… nên bạn phải chú ý cập nhật. Các dữ liệu này đều có đủ trên http://giaxaydung.vn/ và trong các phần mềm GXD.

1. Định mức dự toán Phần Xây dựng:

1.1. Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (ta hay gọi là định mức 1776).
1.2. Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức vật tư trong xây dựng.
1.3. Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
1.4. Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
1.5. Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
1.6. Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

 2. Định mức dự toán Phần Lắp đặt:

2.1. Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt.
2.2. Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
2.3. Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
2.4. Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

3. Định mức dự toán Phần Sửa chữa:

3.1. Công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng.
3.2. Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa (không nói nhưng có thể hiểu là mới hơn nên dùng thay cho định mức số 1778 nói trên).
4. Phần Khảo sát:
Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát.

5. Định mức dự toán Phần Thí nghiệm:

Công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

6. Định mức dự toán Dịch vụ Công ích đô thị:

Năm 2008:

6.1. Công văn số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
6.2. Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.
6.3. Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị.
6.4. Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Năm 2014:

6.5. Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố Định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước.
6.6. Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
6.7. Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
6.8. Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.
6.9. Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
Các tập định mức dự toán tại mục 6.5 đến 6.9 là các định mức sửa đổi, bổ sung các tập định mức tại mục 6.1 đến 6.4.
Các bạn vào mục Định mức dự toán trên giaxaydung.vn tại link http://goo.gl/WqbpT5 để TẢI BẢN GỐC.
…còn tiếp và liên tục cập nhật… khi cần tìm các bạn cứ vào bài này.

Thông tin về các Tác giả