Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào? Các định mức trước đã có công bố hoặc ban hành giờ Thông. read more…