Chạy phần mềm Dự toán theo các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 09/2019/TT-BXD. read more…