Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD Câu hỏi: Em đang hiểu là dùng Tổng = T + GT để. read more…