Học các thuật ngữ tiếng Anh trong bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. Xin chia sẻ với các bạn làm dự toán trong các dự án có. read more…