Tài liệu gồm khoảng 96 trang, các hướng dẫn sử dụng, tra cứu các menu, nút lệnh và một số ví dụ minh họa lập dự toán. Bạn kích vào. read more…