Thực hành học lập dự toán công trình nhiều hạng mục sử dụng đơn giá chi tiết và giá tổng hợp​. Qua việc tực àn bài tập 1 phần 3. read more…