Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin bản tiếng Anh các tiêu chuẩn xây dựng

  • Khởi xướng tbdbk0608
  • Ngày gửi
T

tbdbk0608

Guest
Xin chào mọi người. hiện nay tôi đang cần bản tiếng Anh của một số tiêu chuẩn xây dựng. Nếu ai có vui lòng gửi cho tôi nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều.
1 / TCXD 16:1986: Artificial lighting Standrad in building
2/ TCXD 25:1991: Installation of electric wire in dwellings and public
buildings - Design standard
3/ TCXD 27:1991: Electric distribution network in dwellings and public
building – Design standard
4/ TCXD 333:2005: Artificial outdoor lighting for public buildings and
urban infrastructure- Design standard
5/ TCXD 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố, quảng trường.
6/ TCXD 46:2007: Protection of Structures Against Lightning - Guide for
design, inspection and maintenance
7/ TCVN 4756:1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
8/ 11TCN (18-21):2006: Electrical Equipment Code
9/ Viet nam Building Code tape 2 - part III- chapter 12 and 14
10/ TCVN 7447:2004 : Electrical installations of buildings
II. Ventilating, air-conditioning, heating standards
1/ TCVN 5687 – 1992: Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard
2/ TCVN 4088- 1985: Climatic data for building design
3/ TCVN 2622 – 1995: Fire prevention and protection for buildings and structures-Design requirements
4/ TCVN 6160 – 1996: Fire protection - High rise building - Design requirements
III. Fire Protection Standard
1/ TCXD 215:1998 Fire protection – Vocabulary – Fire detection and alarm
2/ TCXD 216:1998 Fire protection – Vocabulary- Fire extinction equipment.
3/ TCXD 217:1998 Fire protection – Vocabulary- Terms specific to fire – fighting, rescuse services and handling hazadous materials

4/ TCXD 218:1998 Fire detection and alarm - general
5/ TCVN 5303:1990 Fire safety Terminology and definitions.
6/ TCVN 3254:1989 Fire safety - General requirements

7/ TCVN 2622:1995 Fire prevention and protection for buildings and
structures - Design requirements
8/ TCVN 6160:1996 Fire protection - High rise building –
Design requirements
9/ TCVN 6161:1996 Fire protection - Markets and shopping centres -
Design requirements
10/ TCVN 5760:1993 Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use
11/ TCVN 5738:2001 Automatic fire alarm system – Technical requirements
12/ TCVN 7336:2003 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements

13/ TCVN 7026:2002 Fire fighting. Portable fire extinguishers. Performance and construction
14/ TCVN 7027:2002 Fire fighting. Wheeled fire extinguishers. Performance and construction.
15/ TCVN 4878:1997 Classifications of fire

16/ TCVN 4278-1:2003 Fire extinguishing media – Foam concentrates – part 1 : Speccification for low expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids
 
T

thanhdtt

Guest
Bạn ơi bạn đã thu thập được bản nào chưa,nếu có thì share cho mình với nhé: phuongnam8485@ yahoo.com
 
S

Smallpig5125

Guest
Bạn đã có tcvn 6160:1996 bảng tiếng Anh chưa? nếu có share cho mình với nhé:

tthuong5125@gmail.com
Minh cam on ban nhieu
 
M

mytham108

Guest
dear cac anh chi,

Xin chào mọi người. hiện nay tôi đang cần bản tiếng Anh của một số tiêu chuẩn xây dựng. Nếu ai có vui lòng gửi cho tôi nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều.
1 / TCXD 16:1986: Artificial lighting Standrad in building
2/ TCXD 25:1991: Installation of electric wire in dwellings and public
buildings - Design standard
3/ TCXD 27:1991: Electric distribution network in dwellings and public
building – Design standard
4/ TCXD 333:2005: Artificial outdoor lighting for public buildings and
urban infrastructure- Design standard
5/ TCXD 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố, quảng trường.
6/ TCXD 46:2007: Protection of Structures Against Lightning - Guide for
design, inspection and maintenance
7/ TCVN 4756:1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
8/ 11TCN (18-21):2006: Electrical Equipment Code
9/ Viet nam Building Code tape 2 - part III- chapter 12 and 14
10/ TCVN 7447:2004 : Electrical installations of buildings
II. Ventilating, air-conditioning, heating standards
1/ TCVN 5687 – 1992: Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard
2/ TCVN 4088- 1985: Climatic data for building design
3/ TCVN 2622 – 1995: Fire prevention and protection for buildings and structures-Design requirements
4/ TCVN 6160 – 1996: Fire protection - High rise building - Design requirements
III. Fire Protection Standard
1/ TCXD 215:1998 Fire protection – Vocabulary – Fire detection and alarm
2/ TCXD 216:1998 Fire protection – Vocabulary- Fire extinction equipment.
3/ TCXD 217:1998 Fire protection – Vocabulary- Terms specific to fire – fighting, rescuse services and handling hazadous materials

4/ TCXD 218:1998 Fire detection and alarm - general
5/ TCVN 5303:1990 Fire safety Terminology and definitions.
6/ TCVN 3254:1989 Fire safety - General requirements

7/ TCVN 2622:1995 Fire prevention and protection for buildings and
structures - Design requirements
8/ TCVN 6160:1996 Fire protection - High rise building –
Design requirements
9/ TCVN 6161:1996 Fire protection - Markets and shopping centres -
Design requirements
10/ TCVN 5760:1993 Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use
11/ TCVN 5738:2001 Automatic fire alarm system – Technical requirements
12/ TCVN 7336:2003 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements

13/ TCVN 7026:2002 Fire fighting. Portable fire extinguishers. Performance and construction
14/ TCVN 7027:2002 Fire fighting. Wheeled fire extinguishers. Performance and construction.
15/ TCVN 4878:1997 Classifications of fire

16/ TCVN 4278-1:2003 Fire extinguishing media – Foam concentrates – part 1 : Speccification for low expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom