Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Một đoạn dịch về Construction cost estimates

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6/7/07
Bài viết
1.526
Reaction score
415
Điểm
93
HIện nay ở nước ta, phương pháp lập dự toán và quản lý chi phí xây dựng trên cơ sở dự toán được lập ở các giai đoạn còn nhiều vấn đề chưa được thông thoáng, gây khó khăn cho quá trình quản lý dự án. Trên thế giới, tùy thuộc mỗi giai đoạn của dự án, phương pháp lập dự toán, mức độ chính xác yêu cầu và mục đích sử dụng của dự toán là khác nhau. Thậm chí có thể dùng giá/m2 sàn để tính dự toán, tương tự như suất vốn đầu tư để tính tổng mức đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật VN.

1. types of construction cost estimates
Construction cost constitutes only a fraction, though a substantial fraction, of the total project cost. However, it is the part of the cost under the control of the construction project manager. The required levels of accuracy of construction cost estimates vary at different stages of project development, ranging from ball park figures in the early stage to fairly reliable figures for budget control prior to construction. Since design decisions made at the beginning stage of a project life cycle are more tentative than those made at a later stage, the cost estimates made at the earlier stage are expected to be less accurate. Generally, the accuracy of a cost estimate will reflect the information available at the time of estimation.
Chi phí xây dựng chỉ là một phần cấu thành, mặc dù là một phần đáng kể, trong tổng chi phí của dự án. Tuy nhiên, nó là phần của chi phí dưới sự kiểm soát của nhà quản lý dự án xây dựng. Các mức độ chính xác yêu cầu của dự toán chi phí xây dựng là khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau của dự án, từ những con số ước tính trong giai đoạn đầu đến con số khá tin cậy để kiểm soát ngân sách trước khi xây dựng. Trong giai đoạn đầu của vòng đời dự án, những quyết định thiết kế đang còn mang tính chất thử nghiệm hơn những quyết định thiết kế ở giai đoạn sau, trên cơ sở đó dự toán chi phí được lập nên trong giai đoạn đầu cũng được cho rằng ít chính xác hơn. Nói chung, tính chính xác của một dự toán chi phí sẽ phản ánh những thông tin có sẵn tại thời điểm lập dự toán.

Construction cost estimates may be viewed from different perspectives because of different institutional requirements. In spite of the many types of cost estimates used at different stages of a project, cost estimates can best be classified into three major categories according to their functions. A construction cost estimate serves one of the three basic functions: design, bid and control. For establishing the financing of a project, either a design estimate or a bid estimate is used.
Các dự toán chi phí xây dựng có thể được xem xét bởi nhiều bên khác nhau do các yêu cầu thủ tục khác nhau. Mặc dù có nhiều loại dự toán chi phí được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của một dự án, các dự toán chi phí có thể được phân chia tốt nhất thành ba loại chính theo chức năng của chúng. Dự toán chi phí xây dựng thường phục vụ một trong ba chức năng cơ bản: thiết kế, đấu thầu và kiểm soát. Để thiết lập các nguồn tài chính của một dự án, hoặc dự toán thiết kế hoặc dự toán gói thầu được sử dụng.

1. Design Estimates
For the owner or its designated design professionals, the types of cost estimates encountered run parallel with the planning and design as follows:
* Screening estimates (or order of magnitude estimates)
* Preliminary estimates (or conceptual estimates)
* Detailed estimates (or definitive estimates)
* Engineer’s estimates based on plans and specifications
For each of these different estimates, the amount of design information available typically increases.
1. Dự toán thiết kế
Đối với chủ đầu tư hoặc những nhà thiết kế chuyên nghiệp được họ chỉ định, các dạng dự toán chi phí chạy song song với quy hoạch và thiết kế như sau:
- Dự toán thử nghiệm (hoặc loại dự toán tổng quát)
- Dự toán sơ bộ ( Hoặc dự toán khái niệm )
- Dự toán chi tiết ( Dự toán cuối cùng)
- Dự toán của kỹ sư trên cơ sở bản vẽ và chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật
Đối với mỗi dự toán khác trên, khối lượng thông tin thiết kế sẵn có thường tăng lên.


2. Bid Estimates
For the contractor, a bid estimate submitted to the owner either for competitive bidding or negotiation consists of direct construction cost including field supervision, plus a markup to cover general overhead and profits. The direct cost of construction for bid estimates is usually derived from a combination of the following approaches.
* Subcontractor quotations
* Quantity takeoffs
* Construction procedures.

2. Dự toán gói thầu
Đối với nhà thầu, dự toán gói thầu đệ trình cho chủ đầu tư hoặc để dự đấu thầu hoặc để thương lượng gồm có những chi phí xây dựng trực tiếp trong phạm vi giám sát, cộng thêm kinh phí và lãi. Chi phí xây dựng trực tiếp cho dự toán gói thầu thường được bắt nguồn từ sự phối hợp của những phương pháp tiếp cận sau:
- Bảng kê giá của các nhà thầu phụ
- Bóc tách khối lượng
- Các thủ tục xây dựng


3. Control Estimates
For monitoring the project during construction, a control estimate is derived from available information to establish:

* Budget estimate for financing
* Budgeted cost after contracting but prior to construction
* Estimated cost to completion during the progress of construction.
3. Dự toán kiểm soát
Để giám sát dự án trong suốt quá trình xây dựng, dự toán kiểm soát được bắt nguồn từ những thông tin có sẵn để thiết lập:
- Dự toán ngân quỹ để cấp vốn
- Dự thảo ngân sách chi phí sau khi ký hợp đồng nhưng trước khi thực hiện xây dựng
- Dự toán chi phí để hoàn thành suốt quá trình thực hiện xây dựng
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom