Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục các văn bản cần cho công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
47
Points
48
#1
CÁC VĂN BẢN LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
(cập nhật đến 16/04/2012)


1. CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Luật Đấu thầu số
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế cho nghị định 99/2007/NĐ-CP).
- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu theo vùng từ 1/10/2011.
- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011.
- Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung lên mức 1.050.000 đồng thực hiện từ 01/05/2012.

2. CÁC THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH (HƯỚNG DẪN)
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007);
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công (thay thế thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007);
- Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
- Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng
- Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng;

2. ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ:
- Định mức dự toán phần Xây dựng, công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán phần Lắp đặt, công bố theo văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán phần Khảo sát, công bố theo văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán phần Thí nghiệm xây dựng, công bố theo văn bản số 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán phần Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp, công bố theo văn bản số 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán phần Lắp máy và thiết bị công nghệ, công bố theo văn bảnsố 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán phần Truyền dẫn phát sóng truyền hình, công bố theo văn bản số 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng.
- Định mức Vật tư công bố theo văn bản số 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán xây dựng công trình phần Sửa chữa số 1129/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng (thay thế định mức 1778).
- Bảng giá ca máy 257/BTTTT-KHTC của Bộ Truyền thông thông tin với công trình bưu chính viễn thông.
- Định mức 257/BTTTT-KHTC của Bộ Truyền thông thông tin – ĐM XD công trình bưu chính viễn thông.
- Văn bản số 2271, 2272, 2273, 2274/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị, Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị, Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.
- Định mức số 6060/QĐ-BCT của Bộ Công thương – ĐM phần chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp.
- Định mức số 6061/QĐ-BCT của Bộ Công thương – ĐM phần chuyên ngành Xây lắp đường dây tải điện.
- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Đơn giá định mức dự toán các loại công tác Khảo sát, Lắp đặt, Xây dựng …..do địa phương, các Bộ công bố;
- Công bố giá vật liệu của Địa phương, giá vật liệu thị trường, giá vật liệu do Chủ đầu tư phê duyệt .v.v.

3, CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN:
- Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh mức lương tối thiểu 350.000 đ/th);
- Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh cho mức LTT 450.000 đ/th);
- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh cho mức LTT 540.000 đ);
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng;
- Công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/05/2010 của Bộ Xây dựng;
- Văn bản hướng dẫn của các địa phương (thường do SXD các tỉnh thành công bố);
- Văn bản hướng dẫn của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty... (VD: văn bản của EVN hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình điện).

4, CÁC VĂN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG, GIÁ CA MÁY
4.1 Chế độ tiền lương, phụ cấp:
-Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu theo vùng từ 1/10/2011.
- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011.
- Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng và hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, giá ca máy;
-Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc;
-Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm;
-Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động;
-Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm;
-Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động;
-Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại;
-Thông tư số 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ;
-Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm;
-Thông tư số 10/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút;
-Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;
- Các văn bản khác của tỉnh, thành phố hướng dẫn chế độ phụ cấp, tiền lương.
4.2 Bảng giá ca máy:
- Thông tư 06/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (thay thế Thông tư 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng)
- Bảng công bố giá ca máy các địa phương, các ngành, các Chủ đầu tư .v.v.

Lưu ý: Một số văn bản đã hết hiệu lực nhưng vẫn còn dùng được nên vẫn được thống kê vào danh mục trên (VD: dùng cho công trình dang dở, chuyển tiếp...).
 

Attachments