Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#2
Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng tháng 3 năm 2013

Công văn Số: 03/SXD-CSXD ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

Attachments

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#3
Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng tháng 4 năm 2013

Công văn Số: 04/SXD-CSXD ngày 04 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

Attachments