Định mức dự toán - Phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát số 1776, 1777 và 1778 file Excel

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức dự toán Phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát và sửa chữa số 1776, 1777 và 1778 file Excell

Để tiện lợi cho công việc GIAXAYDUNG.VN chia sẻ cùng các bạn ba tập định mức xây dựng, lắp đặt và khảo sát số liệu trong file Excel. Số liệu đã được soát xét kỹ lại.

1. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 24 cũ).

2. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 33 cũ).

3. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 28 cũ).

4. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (đã thay thế bằng định mức 1129).
 

Attachments