Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Ngày 17/11/2008, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Xin chia sẻ cùng các đồng nghiệp file chế bản từ tài liệu gốc.
Chúc các đồng nghiệp thu nhập ngày càng cao.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Khi áp dụng Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này thì không áp dụng số điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.