Đơn giá nhân công, hệ số máy, nhân công huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2013

#1
Tôi đang làm hồ sơ thanh toán một công trình XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA của TT Tây Đằng huyện Ba Vì tại thời điểm 2013.
Nhưng giờ tôii chỉ có trong tay bảng khối lượng cv và tổng số tiền của công trình.
Nhờ các thành viên cho tôi xin đơn giá nhân công và các hệ số máy, nhân công vào thời điểm 2013 của huyện Ba Vì, hoac file mau cong trinh tương tự của huyện Ba Vì vào thời điểm đó