Ngày 14/11/2011, Bộ công thương ban hành văn bản số 10521/BCT-TCNL hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu theo NĐ 70/CP cho các bộ đơn giá chuyên ngành xây lắp lưới điện. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo LTT quy định tại Nghị định 70/CP đối với:

1. Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000.
2. Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo văn bản số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009.
3. Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo văn bản số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009.
4. Đơn giá XDCB chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006.
5. Đơn giá quy hoạch và phát triển điện lực ban hành kèm theo quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005.