TIẾNG ANH DỰ TOÁN, KHỐI LƯỢNG

 1. Construction project management

  Quản lý dự án xây dựng
  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  91
  RSS
 2. Civil Engineer books, articles, magazines

  Sách, báo, tạp chí xây dựng
  Đề tài thảo luận:
  70
  Bài viết:
  309
  RSS
 3. Legal documents, Standards, Codes, Specifications

  Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
  Đề tài thảo luận:
  70
  Bài viết:
  235
  RSS
 4. Dự toán chi phí nước ngoài

  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  84
  RSS
 5. Glossaries, Terminologies and Terms

  Thuật ngữ chuyên ngành
  Đề tài thảo luận:
  122
  Bài viết:
  593
  RSS