Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

TIẾNG ANH DỰ TOÁN, KHỐI LƯỢNG

Construction project management

Quản lý dự án xây dựng
Threads
16
Bài viết
91
Threads
16
Bài viết
91

Civil Engineer books, articles, magazines

Sách, báo, tạp chí xây dựng
Threads
70
Bài viết
309
Threads
70
Bài viết
309

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
Threads
70
Bài viết
235
Threads
70
Bài viết
235

Dự toán chi phí nước ngoài

Threads
35
Bài viết
84
Threads
35
Bài viết
84

Glossaries, Terminologies and Terms

Thuật ngữ chuyên ngành
Threads
122
Bài viết
593
Threads
122
Bài viết
593