PDA

Xem bản đầy đủ : Xin hỏi về phê duyệt biện pháp thi công do nhà thầu lậpbds2008
09-04-2009, 03:54 PM
Ban quản lý em đang triển khai một dự án nhà ở tái định cư. Do không đủ điều kiện năng lực nên Ban quản lý có thuê tư vấn Giám sát để thực hiện công việc Giám sát chất lượng công trình, đồng thời có cử thêm em (hiện em chưa có chứng chỉ Tư vấn Giám sát) xuống nằm dưới hiện trường cùng Tư vấn Giám sát. Vừa qua, nhà thầu thi công có lập biện pháp thi công và trình lên Tư vấn Giám sát nhưng Tư vấn Giám sát nói rằng biện pháp thi công do Chủ đầu tư phê duyệt và không chịu ký. Như vậy có đúng không? Em nghĩ là biện pháp thi công do nhà thầu lập phải do Tư vấn Giám sát kiểm tra và ký vào trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt thì có đúng không ạ? Em đang mắc là ai là người ký vào biện pháp thi công do nhà thầu trình (trưởng đoàn Tư vấn hay cán bộ tư vấn giám sát?) Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác.

nguyentheanh
09-04-2009, 04:39 PM
By bds2008: Ban quản lý em đang triển khai một dự án nhà ở tái định cư. Do không đủ điều kiện năng lực nên Ban quản lý có thuê tư vấn Giám sát để thực hiện công việc Giám sát chất lượng công trình, đồng thời có cử thêm em (hiện em chưa có chứng chỉ Tư vấn Giám sát) xuống nằm dưới hiện trường cùng Tư vấn Giám sát. Vừa qua, nhà thầu thi công có lập biện pháp thi công và trình lên Tư vấn Giám sát nhưng Tư vấn Giám sát nói rằng biện pháp thi công do Chủ đầu tư phê duyệt và không chịu ký. Như vậy có đúng không? Em nghĩ là biện pháp thi công do nhà thầu lập phải do Tư vấn Giám sát kiểm tra và ký vào trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt thì có đúng không ạ? Em đang mắc là ai là người ký vào biện pháp thi công do nhà thầu trình (trưởng đoàn Tư vấn hay cán bộ tư vấn giám sát?) Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác.

Bác giám sát nào mà lại vô trách nhiệm thế, nếu. Tất nhiên phải căn cứ hợp đồng đã mới nói chuyện được bằng pháp luật được.
Theo mẫu Hợp đồng TVGS của BXD ban hành ( CV số : 1066/BXD-KTXD) thì nội dung hợp đồng được thể hiện như sau:
Trích Điều 3, mục 3, khoản b:
b) Giai ®o¹n thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng:
- §¸nh gi¸, kiÓm so¸t c¸c qui tr×nh, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l−îng, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña nhµ thÇu, ®ång thêi kiÕn nghÞ thay thÕ hoÆc hiÖu chØnh c¸c biÖn ph¸p do nhµ thÇu ®−a ra (nÕu cÇn thiÕt).
- §«n ®èc c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña dù ¸n vµ c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n−íc;
- KiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng tr¾c ®¹c cho c«ng tr×nh cña c¸c nhµ thÇu nh−: to¹ ®é, cao ®é, l−íi khèng chÕ, hÖ thèng quan tr¾c, ...;
- KiÓm tra tÝnh phï hîp cña c¸c thiÕt bÞ thi c«ng vµ nh©n lùc cña nhµ thÇu so víi hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t− nh−: KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng do nhµ thÇu tr×nh tr−íc khi ®−a vµo thi c«ng nh−: ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (®èi víi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ yªu cÇu ph¶i kiÓm ®Þnh); KiÓm tra bè trÝ nh©n lùc cña nhµ thÇu ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh nh−: chøng chØ hµnh nghÒ cña lùc l−îng c«ng nh©n kü thuËt, viÖc bè trÝ c¸n bé kü thuËt, chØ huy c«ng tr−êng, ...
- KiÓm tra, gi¸m s¸t vµ chÊp thuËn biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng cña tõng c«ng viÖc do nhµ thÇu tr×nh so víi yªu cÇu cña dù ¸n vµ hîp ®ång ®· ký kÕt, cô thÓ: Tr−íc khi triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng viÖc träng yÕu, TVGS ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu tr×nh biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®Ó xem xÐt vµ chÊp thuËn; Tr−êng hîp biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña Nhµ thÇu ch−a phï hîp th× TVGS ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu chØnh söa cho phï hîp hoÆc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¸c thay thÕ ®Ó lµm c¬ së cho nhµ thÇu thi c«ng; Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu so víi c¸c biÖn ph¸p ®· ®−îc phª duyÖt.
Như vậy là đã rõ rồi chứ nhỉ. ông bạn giám sát nào mà lại hiểu linh tinh thế nhỉ

DuthauGXD
10-04-2009, 09:05 PM
Ban quản lý em đang triển khai một dự án nhà ở tái định cư. Do không đủ điều kiện năng lực nên Ban quản lý có thuê tư vấn Giám sát để thực hiện công việc Giám sát chất lượng công trình, đồng thời có cử thêm em (hiện em chưa có chứng chỉ Tư vấn Giám sát) xuống nằm dưới hiện trường cùng Tư vấn Giám sát. Vừa qua, nhà thầu thi công có lập biện pháp thi công và trình lên Tư vấn Giám sát nhưng Tư vấn Giám sát nói rằng biện pháp thi công do Chủ đầu tư phê duyệt và không chịu ký. Như vậy có đúng không? Em nghĩ là biện pháp thi công do nhà thầu lập phải do Tư vấn Giám sát kiểm tra và ký vào trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt thì có đúng không ạ? Em đang mắc là ai là người ký vào biện pháp thi công do nhà thầu trình (trưởng đoàn Tư vấn hay cán bộ tư vấn giám sát?) Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác.
Nếu mà nói như vậy thì chủ đầu tư thuê mấy ông TVGS này về chơi à.
Chính vì chủ đầu tư không đủ năng lực giám sát nên mới thuê TVGS.
Còn về việc nhà thầu xây lắp có trình Biện pháp thi công lên TVGS và TVGS không ký. Thật là vô lý : TVGS xem xét duyệt BVTC sau đó chuyển lên CĐT xem xét và ký. CĐT là người ký cuối cùng để làm cơ sở thi công.
Ai là người ký ?
- GĐ, PGĐ nhà thầu xây lắp ký
- TVGS trưởng Ký
- Đại diện hợp đồng ký ( nếu có)
- Chủ đầu tư ký