PDA

Xem bản đầy đủ : Công bố giá VLXD tỉnh An Giang năm 2013Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 09:32 AM
Báo giá VLXD và trang trí nội thất tháng 01/2013 tỉnh An Giang kèm theo công bố số 01/CBLS/XD-TC ngày 10/01/2013

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 09:34 AM
Công văn số 05/CBLS/XD-TC ngày 19/2/2013 về Công bố giá VLXD tháng 2/2013 trên địa bàn An Giang

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 10:21 AM
Công văn số 12/CBLS/XD-TC ngày 13/3/2013 về Công bố giá VLXD tháng 3/2013 trên địa bàn An Giang

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 10:25 AM
Công văn số 16/CBLS/XD-TC ngày 10/4/2013 về Công bố giá VLXD tháng 4/2013 trên địa bàn An Giang

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 10:27 AM
Công văn số 24/CBLS/XD-TC ngày 13/5/2013 về Công bố giá VLXD tháng 5/2013 trên địa bàn An Giang

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 10:29 AM
Công văn số 28/CBLS/XD-TC ngày 5/6/2013 về Công bố giá VLXD tháng 6/2013 trên địa bàn An Giang
Kèm: Công bố điều chỉnh giá xăng dầu

Đỗ Minh Tiến
03-08-2013, 10:34 AM
Công văn số 36/CBLS/XD-TC ngày 10/7/2013 về Công bố giá VLXD tháng 7/2013 trên địa bàn An Giang
Kèm: Công bố điều chỉnh giá gạch

Đỗ Minh Tiến
05-09-2013, 10:36 AM
Công văn số 49/CBLS/XD-TC ngày 09/08/2013 về Công bố giá VLXD tháng 8/2013 trên địa bàn An Giang