Hội dự toán nhà nghề Việt Nam, sư dụng phần mềm Dự toán GXD